Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze offertes, werkzaamheden en overeenkomsten onze laatst gedeponeerde Algemene Voorwaarden van toepassing. Nederlands recht is van toepassing. Onze voorwaarden zijn aan u voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld en zullen op verzoek worden toegezonden. Deze kunt u ook hier op onze website lezen en downloaden.

Dit bericht, alle onderstaande berichten en eventuele bijlage(n) is/zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Verstrekken aan en gebruik van de inhoud door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Mocht dit bericht niet voor u zijn bestemd, dan verzoeken wij u deze te vernietigen en ons op de hoogte te stellen. Kramers’ Seafood sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het verzenden van dit e-mailbericht. Kramers’ Seafood staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden bericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.